Polityka Bezpieczeństwa została utworzona w związku z wymaganiami zawartymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024.

Opracowany dokument jest zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przetwarzania danych osób oraz ochrony prywatności w sektorze komunikacji elektronicznej.

Korzystając z formularza kontaktowego na naszej stronie wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych informacji przez Grupa Południe Sp. z o.o.

Grupa Południe Sp. z o.o. może prowadzić operację przetwarzania danych osobowych w podanym niżej zakresie:

  • imię i nazwisko
  • adres zamieszkania
  • adres korespondencyjny
  • adres e-mail
  • numer telefonu

w celach otrzymywania newslettera z informacjami oraz korespondencji związanej z przesłanymi pytaniami.

Podane informacje NIE BĘDĄ przekazywane innym podmiotom w celach marketingowych.
Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń przysługujących firmie Grupa Południe Sp. z o.o..

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania – kontakt:

ADMIN